AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp đột biến gen nào gây thay đổi lớn nhất tới chuỗi pôlipeptit mà nó quy định:

  • A. Mất 1 cặp nu đầu tiên
  • B. Thêm 3 cặp nu trước mã kết thúc
  • C. Thay thế một cặp nu ở giữa
  • D. Mất 3 cặp nu trước mã kết thúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mất cặp nu đầu tiên thì quá trình phiên mã sẽ không bắt đầu và sẽ không thể thực hiện quá trình dịch mã. Do vậy sẽ không có chuỗi polipeptit nào được tạo ra.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>