AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mà thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam là?

  • A. Bước đầu làm hình thành nền công nghiệp nước ta
  • B.

   Phương thức bóc lột phong kiến vẫn tồn tại trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

  • C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu du nhập vào Việt Nam.
  • D.

   Hàng loạt nông dân bị mất ruộng đất, đời sống trở nên bần cùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>