ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cuộc đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào dưới đây?

   

  • A. Chủ nghĩa Tam dân( Tôn Trung Sơn)
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • C. Tư tưởng triết học ánh sáng( Pháp) 
  • D. Tư tưởng duy tân Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE