AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn là

  • A. tồn tại nhiều thể dị hợp có kiểu gen khác nhau.
  • B. thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng.
  • C. tồn tại chủ yếu các thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau.
  • D. rất đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>