AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn giá trị \(f(0)\) để các hàm số \(f(x) = \frac{{\sqrt {2x + 1}  - 1}}{{x(x + 1)}}\)liên tục tại điểm \(x = 0\).

  • A. \(f\left( 0 \right) = 1.\)
  • B. \(f\left( 0 \right) = 2.\)
  • C. \(f\left( 0 \right) = 3.\).
  • D. \(f\left( 0 \right) = 4.\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có : \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\sqrt {2x + 1}  - 1}}{{x(x + 1)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{2x}}{{x(x + 1)\left( {\sqrt {2x + 1}  + 1} \right)}} = 1\)

  Vậy ta chọn \(f(0) = 1\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>