AMBIENT

Bài tập 4.1 trang 198 SBT Toán 12

Giải bài 4.1 tr 198 SBT Toán 12

Tìm các số thực  thỏa mãn :

a) \(2x + 1 + (1 - 2y)i = 2 - x + (3y - 2)i\)

b) \(4x + 3 + (3y - 2)i = y + 1 + (x - 3)i\)

c) \(4x + 3 + (3y - 2)i = y + 1 + (x - 3)i\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
2x + 1 = 2 - x\\
1 - 2y = 3y - 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{1}{3}\\
y = \frac{3}{5}
\end{array} \right.\)
b) \(\left\{ \begin{array}{l}
4x + 3 = y + 1\\
3y - 2 = x - 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x - y =  - 2\\
x - 3y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - \frac{7}{{11}}\\
y =  - \frac{6}{{11}}
\end{array} \right.\)
c) \(\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = 2x + y\\
2x - y = x + 2y
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - y\\
x = y
\end{array} \right. \Leftrightarrow x = y = 0\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 198 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>