AMBIENT

Bài tập 4.2 trang 198 SBT Toán 12

Giải bài 4.2 tr 198 SBT Toán 12

Cho hai số phức \(\alpha  = a + bi,\beta  = c + di\). Hãy tìm điều kiện của để các điểm biểu diễn \(\alpha\) và \(\beta\) trên mặt phẳng tọa độ :
a) Đối xứng với nhau qua trục ;
b) Đối xứng với nhau qua trục ;
c) Đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba;
d) Đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Điểm biểu diễn số phức \(\alpha  = a + bi\) là 

Điểm biểu diễn số phức \(\beta  = c + di\) là 

a) Hai điểm đối xứng với nhau qua  nếu:

\(\left\{ \begin{array}{l}
a = c\\
b =  - d
\end{array} \right.\)

b) Hai điểm đối xứng với nhau qua nếu: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
a =  - c\\
b = d
\end{array} \right.\)

c) Đường phân giác góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba là 

Để hai điểm biểu diễn đối xứng nhau qua đường thẳng  là: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
a = d\\
b = c
\end{array} \right.\)

d) Đối xứng nhau qua gốc tọa độ nếu :

\(\left\{ \begin{array}{l}
a =  - c\\
b =  - d
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 198 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>