Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 Số phức

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 về Số phức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Cho số phức \(z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right)\), mệnh đề nào sau đây là sai?

 • Câu 2:

  Tìm điểm biểu diễn của số phức \(z = 5 - 3i\) trên mặt phẳng phức.

 • Câu 3:

  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

 • Câu 4:

  Xác định tập hợp các điểm trong hệ tọa độ vuông góc biểu diễn số phức \(z = x + iy\) thỏa mãn điều kiện \(\left| z \right| = 2\).

 • Câu 5:

  Số phức thỏa mãn điều kiện vào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo?

 • Câu 6:

  Tìm mệnh đề sai trong các mênh đề sau:

 • Câu 7:

  Cho số phức z=-a+bi . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

 • Câu 8:

  Số phức liên hợp của số phức z=a+bi là số phức 

 • Câu 9:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức \(z^2\) có phần thực là :

 • Câu 10:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức \(z^2\) có phần ảo là : 

 • Câu 11:

  Trong C cho phương trình bậc hai \(a{z^2} + bz + c = 0\) (*) , a\(\ne\)0 , \(\Delta = {b^2} - 4ac\) . Ta xét các mệnh đề : 
  1. Nếu \(\Delta\) là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 
  2. Nếu \(\Delta \ne\)0 thì  phương trình có 2 nghiệm số phân biệt
  3. Nếu \(\Delta\)= 0 thì phưong trình có 1 nghịệm  kép.
  Trong các mệnh đề trên :

 • Câu 12:

  Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai

 • Câu 13:

  Tìm các số thực x, y sao cho (x – 2y) + (x + y + 4)I = (2x + y) + 2yi

 • Câu 14:

  Hai số phức z1 = x - 2i, z= 2 + yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi

 • Câu 15:

   Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa mãn |z| = |1 + i| là

Được đề xuất cho bạn