YOMEDIA

Bài tập 4.6 trang 199 SBT Toán 12

Giải bài 4.6 tr 199 SBT Toán 12

Cho . Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. Nếu z ∈ R thì \(z = \bar z\)

B. Nếu \(z = \bar z\) thì 

C. Nếu  thì 

D. Nếu  thì 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi số phức \(z = a + bi,a,b \in R\)

A. Vì \(z \in R \Rightarrow b = 0\) nên \(z = \bar z\). A đúng

B. \(z = a + bi,\bar z = a - bi\)
Nếu \(z = \bar z \Rightarrow a + bi = a - bi \Leftrightarrow b = 0\) hay . B đúng

C. \(z \in R \Rightarrow z = a \Leftrightarrow \left| z \right| = \left| a \right| \ne z\). C sai

D. \(z = \left| z \right| \Leftrightarrow a + bi = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  \Leftrightarrow b = 0 \Rightarrow z \in R\). D đúng

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 199 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA