AMBIENT

Bài tập 4.4 trang 199 SBT Toán 12

Giải bài 4.4 tr 199 SBT Toán 12

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình 4.2 và hình 4.3?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi số phức là: \(z = x + yi,x,y \in R\)

Hình 4.2.

\(\left\{ \begin{array}{l}
 - 3 < x <  - 2\\
1 < y < 3
\end{array} \right.\)

Hình 4.3.

\(1 \le {x^2} + {y^2} \le 2,y \le  - \frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 199 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>