YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho ba vectơ \(\overrightarrow{a}=(2; -5; 3)\), \(\overrightarrow{b}=(0; 2; -1)\), \(\overrightarrow{c}=(1; 7; 2)\).

a) Tính tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{d}=4.\overrightarrow{a}-\frac{1}{3}\overrightarrow{b}+3\overrightarrow{c}\).

b) Tính tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{e}=\overrightarrow{a}-4\overrightarrow{b}-2\overrightarrow{c}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp:

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai vectơ, nhân một số với một vectơ.

Cho hai vectơ \(\vec{u}=(x;y;z)\) và \(\vec{u'}=(x';y'; z')\):

  • \(\vec{u}+\vec{u'}=(x+x';y+y';z+ z')\)
  • \(\vec{u}-\vec{u'}=(x-x';y-y';z- z')\)
  • \(k\vec{u}=(kx;ky;kz)\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b bài 1 như sau:

Câu a:
Ta có

\(4\vec{a}=( 8; -20; 12)\);  \(\frac{1}{3}\overrightarrow{b}= (0;-\frac{2}{3}; \frac{1}{3})\); \(3\vec{c} = ( 3; 21; 6)\). 

Do đó \(\overrightarrow{d}=4\vec{a}-\frac{1}{3}+3\vec{c}= (11; \frac{1}{3};\frac{55}{3})\).

Câu b:

\(\vec a = (2; - 5;3),{\rm{ }} - 4\vec b = (0; - 8;4),{\rm{  - 2}}\vec c = ( - 2; - 14; - 4).\)

Do đó: \(\overrightarrow{e}=\vec{a}-4\vec{b}-2\vec{c} =( 0; -27; 3)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 3 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 4 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 5 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 6 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 3.1 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.2 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.3 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.4 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.5 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.6 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.7 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.8 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.9 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.10 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.11 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.12 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.13 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.14 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.15 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.16 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 1 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 2 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 3 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 4 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 5 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 8 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 10 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 11 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 12 trang 82 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 13 trang 82 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 14 trang 82 SGK Hình học 12 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON