YOMEDIA

Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là: 

A. 1 và 6    

B. 3 và 6    

C. 3 và 2  

D. 3 và 8

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

\(\begin{array}{l} \mathop {Cu}\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}8H\mathop N\limits^{ + 5} {O_{3\;}} \to 3\mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2}\; + {\rm{ }}2\mathop N\limits^{ + 2} O{\rm{ }} + {\rm{ }}4{H_2}O\;\\ \left. {\begin{array}{*{20}{c}} {3 \times }\\ \;\\ {2 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {Cu}\limits^0 \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} + 2e\;\;\;\;}\\ {\mathop N\limits^{ + 5} + 3{\rm{e}} \to \mathop N\limits^{ + 2} } \end{array} \end{array}\)

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là 3 và 2 

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bi do

  Viết phương trình hóa học và hiện tượng xảy ra sau phản ứng sau: Cu(OH)2+HNO3->Cu(NO3)2+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh

  Hòa tan 9.8 gam đồng ( II ) sunfat thành 500ml dung dịch đồng ( II ) sunfat có nồng độ aM . Tính a = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 1: Cho 1,02 g hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200ml dung dịch CuSO4 sau khi các phản ứng hoàn toàn lọc được 1,38g chất rắn B, dung dịch C, thêm dung dịch NaOH dư vào C lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,9 g chất rắn D.Tính khối lượng mỗi kim loại trong A và nông độ mol của dung dịch CuSO4.

  Bài 2: Cho 12,88g hỗn hợp Mg,Fe vào 700 ml dung dịch AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn C nặng 48,72 g và dung dịch D. Cho D tác dụng với NaOH dư tạo ra kết tủa E,lọc lấy kết tủa E rồi nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 14 g chất rắn F. Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu và nồng độ mol dung dịch AgNO3 đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  đồng có hai đồng vị 65Cu và 63Cu (chiếm 73%). Tính khối lượng của 0,5 mol Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA