ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là: 

A. 1 và 6    

B. 3 và 6    

C. 3 và 2  

D. 3 và 8

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

\(\begin{array}{l} \mathop {Cu}\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}8H\mathop N\limits^{ + 5} {O_{3\;}} \to 3\mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2}\; + {\rm{ }}2\mathop N\limits^{ + 2} O{\rm{ }} + {\rm{ }}4{H_2}O\;\\ \left. {\begin{array}{*{20}{c}} {3 \times }\\ \;\\ {2 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {Cu}\limits^0 \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} + 2e\;\;\;\;}\\ {\mathop N\limits^{ + 5} + 3{\rm{e}} \to \mathop N\limits^{ + 2} } \end{array} \end{array}\)

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là 3 và 2 

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1