AMBIENT

Bài tập 35.8 trang 85 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.8 trang 85 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Cu(NO3)2.    

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2.    

D. Fe(NO3)3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.8

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.8 trang 85 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Goc pho

  Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

  NO2 => HNO3 => Cu(NO3)2 => Cu(OH)2 => Cu(NO3)2 => CuO => Cu => CuCl2   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe2O3 và CuO vào 70 ml dung dịch HCl 1M, thu được dungdịch Y và kim loại Z. Cho Y tác dụng hết với KOH dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khíđến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m làA. 2,8. B. 3,6. C. 5,4. D. 4,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho hỗn hợp gồm $1,12$ gam $Fe$ và $1,92$ gam $Cu$ vòa $400ml$ dung dịch chứa hỗn hợp gồm $H_2SO4$ $0,5M$ và $NaNO_3$ $0,2M$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch $X$ và khí $NO$(sản phẩm khử duy nhất). Cho $V(ml)$ dung dịch $NaOH$ $1M$ vào dung dịch $X$ thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của $V$ là:

  $A.360$                      $B.240$                      $C.400$                      $D.120$

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>