YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.2 trang 83 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.2 trang 83 SBT Hóa học 12

Có các dung dịch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên

A. Cu.    

B. Dung dịch Al2(SO4)3.

C. Dung dịch BaCl2.    

D. Dung dịch Ca(OH)2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.2

Cho Cu vào các dung dịch trên:

- Không có phản ứng là: HCl, NaOH, NaNO3.

- Có phản ứng là:

3Cu + 8HNO3 ⟶ 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Khí NO hóa nâu trong không khí:

2NO + O2 ⟶ 2NO2

Cu + 2AgNO3 ⟶ Cu(NO3)+2Ag↓

- Lấy dung dịch AgNOđể nhận ra dung dịch HCl (Kết tủa AgCl trắng), nhận ra dung dịch NaOH (Kết tủa Ag2O đen)

- Còn lại là dung dịch NaNO3.

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.2 trang 83 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF