YOMEDIA

Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,04.    

B. 0,075.    

C. 0,12.    

D. 0,06.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.15

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
Fe{S_2}\,\,0,12mol\\
C{u_2}S\,\,amol
\end{array} \right.\,\, + HN{O_3} \to \left\{ \begin{array}{l}
F{e_2}{(S{O_4})_{3\,}}\,0,06mol\\
CuS{O_4}\,\,\,2amol
\end{array} \right. + NO\\
\\

\end{array}\)

Theo bảo toàn S: 2.nFeS2 + 1.nCu2S = 3.nFe2(SO4)3 + 1.nFeSO4

→ 2.0,12 + a = 3.0,06 + 2a → a = 0,06 mol

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  Cho m gam bột Cu vào dd AgNO3 .Sau khi pứ xong thu được dd X và 49,6 gam chất rắn Y.Cô cạn X lấy chất rắn thu được đem nhiệt phân đến hoàn toàn thu được 16 g chất rắn Z. Tính m? 

  A.18,4 g         

  B.19,2 g          

  C.24 g               

  D.18 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Nung 5.46g AgNO3 và Cu(NO3)2 được 2.68g chất rắn + hh khí. Cho hh khí vào 300ml H2O thu được đ có pH= ?

  A.1                           

  B.2                            

  C.3                

  D.4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Hòa tan hoàn toàn 12g hh Cu và Fe (1:1) vào đ H2SO4 +NaNO3 thu được đ X và hh khí Y. Cô cạn X được chất rắn Z. Nung hoàn toàn Z được m gam.  m = ?

  A.16g         

  B.18g           

  C.24g              

  D.14g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>