YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,04.    

B. 0,075.    

C. 0,12.    

D. 0,06.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.15

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{Fe{S_2}:0,12mol}\\
{C{u_2}S:amol}
\end{array}} \right. + HN{O_3} \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}:0,06mol}\\
{CuS{O_4}:2amol}
\end{array}} \right. + NO\)

Theo bảo toàn S: 2.nFeS2 + 1.nCu2S = 3.nFe2(SO4)3 + 1.nFeSO4

→ 2.0,12 + a = 3.0,06 + 2a → a = 0,06 mol

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.15 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF