• Câu hỏi:

  Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

  • A. 18,38 gam
  • B. 18,24 gam
  • C. 16,68 gam
  • D. 17,80 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi công thức chung của chất béo là (RCOO)3C3H5

  (RCOO)3C3H5+3NaOH→3RCOONa+C3H5 (OH)3

  0,02                      0,06           0,06               0,02

  → \({n_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = \frac{{{\rm{ }}1}}{3}{\rm{ }}{n_{NaOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,02{\rm{ }}mol.\) 

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  \({m_{Este}}{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{NaOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{m_{x\`a {\rm{ }}ph\`o ng}}{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} \to \) \({m_{x\`a {\rm{ }}ph\`o ng}} = 17,24 + 0,06.40 - 0,02.92{\rm{ }} = 17,8g\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC