• Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

  • A. Xenlulozơ
  • B. Saccarozơ.
  • C. Tinh bột
  • D. Glucozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất không phản ứng thủy phân trong môi trường axit là Glucozơ.

  Chú ý: Đối với cacbohiđrat thì chỉ có Glucozơ và Fructozơ là không thủy phân được trong môi trường axit. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC