• Câu hỏi:

  Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công thức C2H4O2 ứng với các công thức este no và axit no, đơn chức, mạch hở, hoặc là tạp chức

  Vậy CTCT của X là HCOOCH3 , CH3COOH,OH-CH2 -CHO

  Vậy có tất cả 3 công thức. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC