YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Este X có công thức phân tử C2H4O2 . Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

  • A. 8,2
  • B. 10,2
  • C. 15,2
  • D. 12,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Este X có công thức phân tử C2H4O2 nên X chỉ có công thức là CH3 .

  Khi đun nóng 9g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta có PTHH HCOOCH3 + NaOH → HCOONa +CH3OH

  \({n_{HCOONa}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_X}{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{9}{{60}}{\rm{  }} = {\rm{ }}0,15{\rm{ }} \to {\rm{ }}m{\rm{ }} = {\rm{ }}0,15.68{\rm{ }} = {\rm{ }}10,2g\) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA