YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được  \({V_{C{O_2}}}:{V_{{H_2}O}} = {\rm{ }}4:3\) . Ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Công thức của este đó là:

  • A. C4H6O2
  • B. C4H6O4
  • C. C4H8O2
  • D. C8H6O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30ml , vậy thể tích giảm chính là thể tích của nước.

  \(\to {\rm{ }}{V_{{H_2}O}}{\rm{ }} = {\rm{ }}30ml{\rm{ }} \to {\rm{ }}{V_{C{O_2}}} = {\rm{ }}40ml\) 

  10 ml este X + 45ml O2→40 ml CO2+ 30ml H2O

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

  \({V_O}{\rm{ }} = {\rm{ }}2.40{\rm{ }} + 30{\rm{ }} - {\rm{ }}45.2{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}ml\) 

  Gọi CT este là CxHyOz

   Ta có: \(x = 40:10 = 4;{\rm{ }}y = (30.2):10 = 6;{\rm{ }}z = 20:10 = 2\) 

  Vậy CTPT của X là C4H6O2

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA