ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

  • A. 3,06
  • B. 5,25
  • C. 3,15
  • D. 6,02 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhìn vào đề bài ta thấy xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ đều là cacbohidrat nên ta gọi công thức chung của chúng là Cn(H2O)m.

  Khi đốt cháy ta có: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

  Ta có: \({n_{C{O_2}}} = {\rm{ }}{n_{{O_2}}} = {\rm{ }}2,52{\rm{ }}22,4{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1125{\rm{ }}mol\) 

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

  \(m{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{{O_2}}} = {\rm{ }}{m_{C{O_2}}} + {\rm{ }}{m_{{H_2}O}}{\rm{ }} \to {\rm{ }}m{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1125.44{\rm{ }} + 1,8 - {\rm{ }}0,1125.32{\rm{ }} = {\rm{ }}3,15g\) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1