• Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

  • A. etyl axetat.
  • B. metyl fomiat
  • C. n-propyl axetat.
  • D. metyl axetat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi công thức của este no, đơn chức là CnH2nO2 .

  Phản ứng đốt cháy: \(Cn{H_2}n{O_2} + {\rm{ }}\frac{{3n{\rm{ }} - {\rm{ }}2}}{2}{\rm{  }}{O_2} \to {\rm{ }}nC{O_2} + {\rm{ }}n{H_2}O\) 

  Vì sau phản ứng: \({n_{C{O_2}}} = {\rm{ }}{n_{{O_2}}} \to {\rm{ }}\frac{{3n{\rm{ }} - {\rm{ }}2}}{2}{\rm{ }} = {\rm{ }}n{\rm{ }} \to {\rm{ }}n{\rm{ }} = {\rm{ }}2\) 

  Vậy CTCT este chỉ có: HCOOCH3 (metyl fomiat) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC