• Câu hỏi:

  X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23):

  • A. CH3COOC2H5.
  • B. HCOOCH(CH3)2
  • C. C2H5COOCH3
  • D. HCOOCH2CH2CH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X là este no, đơn chức có tỉ khối đối với CH4 là 5,5 nên MX = 88.

  Gọi công thức của este X là RCOOR1 .

  Ta có: R +44 + R1 = 88 → R +R1 = 44

  Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư thu được 2,05g muối.

   nmuối\(= {n_X} = {\rm{ }}\frac{{2,2}}{{88}}{\rm{ }} = 0,025{\rm{ }}mol \to \) Mmuối\( = {\rm{ }}\frac{{2,05}}{{0,025}} = 82\)

   \(\to {\rm{ }}R{\rm{ }} + {\rm{ }}44{\rm{ }} + {\rm{ }}23{\rm{ }} = {\rm{ }}82{\rm{ }} \to {\rm{ }}R{\rm{ }} = {\rm{ }}15{\rm{ }} \to {\rm{ }}{R_1} = {\rm{ }}29.\) 

  Vậy công thức cấu tạo thu gọn của X: CH3COOC2H5

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC