ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

  • A. 10,56
  • B. 7,20
  • C. 8,88
  • D. 6,66
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi công thức của X là CnH2n+2−2kO2 (k < 2)

  \({C_n}{H_{2n + 2 - 2k}}{O_2} + {\rm{ }}\frac{{3n - 1 - k}}{2}{\rm{ }}{O_2} \to nC{O_2} + \left( {n + 1 - k} \right){H_2}O\) 

  \(\to {\rm{ }}\frac{{{n_{{O_2}}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = {\rm{ }}1,5{\rm{ }} - {\rm{ }}\frac{{1 + {\rm{ }}k}}{{2n}}{\rm{  }} = {\rm{ }}7{\rm{/}}6{\rm{ }} \to {\rm{ }}\frac{{1 + {\rm{ }}k}}{{2n}} = {\rm{ }}1/3\) 

  Trong X có nhóm COOH có 1 liên kết π rồi nên ta chỉ thay

  k=1 hoặc 2

  k=1 suy ra n=3 ( nhận )

  k=2 suy ra n=4,5 (loại)

  Do đó CTPT là C3H6O2 , CT este duy nhất là CH3COOCH3

  CH3COOCH3 + KOH → CH3COOK + CH3OH

  Gọi số mol KOH phản ứng là x mol

  \({n_{C{H_3}COOK}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{C{H_3}OH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{KOH}}\) => pư = x mol

  \({n_{KOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,14,{\rm{ }}{n_{KOH}}\) dư = 0,14 − x

  mcô cạn = (0,14− x). 56 + 98x = 12,88 → x = 0,12.

  Vậy khối lượng este là: 0,12.74 = 8,88g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1