YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, pittông thực hiện mấy hành trình: 

  • A. 4                         
  • B. 1             
  • C. 3               
  • D.  2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>