AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhớt đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trơn là do: 

  • A. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao.        
  • B. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao.
  • C. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp.                   
  • D. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>