AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình đúc gồm có: 

  • A.  6 bước                        
  • B.  5 bước  
  • C. 3 bước                   
  • D. 4 bước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>