AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích công tác là gì: 

  • A. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông khi pittông ở điểm chết trên. 
  • B. Thể tích lớn nhất có thể có của xilanh.
  • C. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông ở điểm chết dưới 
  • D.  Thể tích không gian trong xilanh được giới hạn giữa 2 điểm chết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>