AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến, chọn 3 cây thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên được F1 . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I, F1 có thể có kiểu hình 100% cao đỏ.
  II, Nếu ở F1 thấp trắng chiếm 1/144 thì có 1 cây P dị hợp kép.
  III, Nếu 3 cây P có kiểu gen khác nhau thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 34:1:1.
  IV, Nếu có 2 cây P dị hợp kép thì F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 29:3:3:1.

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn 3 cây thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên: A-B- giao phấn \(\to \) F1

  I, F1 có thể có kiểu hình 100% cao đỏ. \(\to \) đúng, nếu P đều có KG AABB

  II, Nếu ở F1 thấp trắng chiếm 1/144 thì có 1 cây P dị hợp kép. \(\to \) đúng P có 1 cây dị hợp kép AaBb = 1/3 \(\to \)F1: aabb = 1/3 x 1/3 x 1/4 x 1/4 = 1/144

  III, Nếu 3 cây P có kiểu gen khác nhau thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 34:1:1. \(\to \) sai, có thể có tỉ lệ KH là 34:1:1 34:1:1 (3 loại KH) \(\to \) F1 không có KG AaBb \(\to \) 3 cây có 3 KG là AABB; AaBB; AABb \(\to \) cho đời con có aaB- = (1/6)2 = 1/36; A-bb = 1/36

  IV, Nếu có 2 cây P dị hợp kép thì F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 29:3:3:1 \(\to \) đúng 2/3 AaBb : 1/3 AABB (≠AaBb) \(\to \) aabb = (1/6)2 = 1/36; aaB- = 3/36; A-bb = 3/36

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>