AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực hiện giảm phân, biết quá trình giảm phân hoàn toàn bình thường, không có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể là

  • A. 1 và 16 
  • B. 2 và 4 
  • C. 1 và 8 
  • D. 2 và 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cho 2 loại giao tử. Số loại giao tử tối đa nếu có đủ số lượng tế bào sinh tinh thì kiểu gen trên có thể tạo ra là 24 = 16.

  Số loại giao tử ít nhất ⇒ 3 tế bào cùng kiểu giảm phân tạo ra 2 loại giao tử.

  Số loại giao tử nhiều nhất ⇒ tế bào sinh tinh có kiểu giảm phân khác nhau, mỗi tế bào tạo ra 2 loại giao tử 2 × 2 = 4. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>