AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác nhau về 6 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các cặp phân li độc lập nhau đã thu được  F1 có 1 kiểu hình. Khi tạp giao F1 với nhau, tính theo lí thuyết, ở có tổng số kiểu gen và số kiểu gen đồng hợp tử về cả 6 gen F2 nêu trên là

  • A. 243 và 64 
  • B. 729 và 32 
  • C. 243 và 32 
  • D. 729 và 64

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 6 cặp gen F1 dị hợp tử 6 cặp gen \(\to \) F2 có số KG = 36 = 729 Số KG đồng hợp = 26 = 64 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>