YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Thực hiện phép lai ở ruồi giấm: ♀\(AaBb\frac{{DE}}{{de}} \times \)\(Aabb\frac{{DE}}{{de}}\) thu được tỉ lệ kiểu hình trội cả 4 tính trạng ở đời con là 26,25%. Tính theo lí truyết, trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng ?
  I, Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 42, kiểu hình là 16.
  II, Kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là 2,5% .
  III, Tần số hoán vị gen lả 30% .
  IV, Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là 21,25% .

  • A. 4
  • B.
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ♀AaBb DE/de  x ♂Aabb DE/de            \(\to \)kiểu hình trội cả 4 tính trạng ở đời con là 26,25% 

  = A-B-D-E-  D-E- = 26,25 : (3/8) = 70% \(\to \) ddee = 20% 

  I, Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 42, kiểu hình là 16. \(\to \) sai 

  Số loại KG = 3x2x10 = 60; số KH = 2x2x4 = 16 

  II, Kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là 2,5% \(\to \)đúng 

  \(\to \) aabbddee = 0,25 x 0,5 x 0,2 = 2,5% 

  III, Tần số hoán vị gen lả 30%.  \(\to \) đúng, aabb = 40%x50% 

  \(\to \) tần số hoán vị gen = 20% 

  IV, Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là 21,25% 

  Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là \(\to \) đúng

  A_B_ddee + A_bbD_ee + A_bbddE_ + aaB_D_ee + aaB_ddE_ + aabbD_E_= 

  21,25% 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA