AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hồ sơ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh M ở người do 2 locut thuộc 2 cặp NST khác nhau quy định. Biết rằng, bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định; gen quy định nhóm máu 3 alen IA, IB, IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O và 21% số người có nhóm máu B.Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
  I, Có 5 người chưa xác định được kiểu gen bệnh M.
  II, Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.
  III, Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu là 63,64%.
  IV, Khả năng cặp vợ chồng III13 và III14 sinh một đứa con mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 47,73%.

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  4% nhóm máu O \( \to \) Io  = 0,2 

  B = 21% \( \to \) IB   = 0,3 \( \to \) IA   = 0,5 

  Biết rằng, bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định 

  D: không bị bệnh  d: bị bệnh M 

  I, Có 5 người chưa xác định được kiểu gen bệnh M.  \( \to \)đúng, những người chưa xác định KG là 1, 4, 9, 11, 13 

  II, Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu. \( \to \)người có KG đồng hợp về nhóm máu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \( \to \)đúng 

  III, Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu là 63,64%. \( \to \) sai 

  (9): \(0,{5^2}{I^A}{I^A}:2 \times 0,5 \times 0,2{I^A}{I^O} \to 5/9{I^A}{I^A}:4/9{I^A}{I^O}\)  (theo cấu trúc di truyền của quần thể) 

  \({I^A} = 7/9;{I^O} = 2/9\)

  Tương tự với (10) \( \to \) 14 có KG dị hợp về nhóm máu với xác suất = (7/9 x 2/9 x 2)/(1-\({I^O}{I^O}\) ) = 4/11 

  IV, Khả năng cặp vợ chồng III13 và III14 sinh một đứa con mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 47,73%. \( \to \)đúng 

  Về bệnh M: (13): 1/3 DD: 2/3 Dd \( \to \) D = 2/3; d=1/3 

  (14): Dd \( \to \) D = d = 1/2 

  (13) x (14) \( \to \) con dị hợp = 1/2x2/3 + 1/2x1/3 = 0,5 

  Về nhóm máu: 

  (6), (7) có KG: 1/3 IB  IB   : 2/3 IB IO

  \( \to \) (13): 1/2 IB  IB    : 1/2 IB  IO 

  (14): 7/11 IA IA   : 4/11 IA IO 

  \( \to \) con (13) x (14) dị hợp về nhóm máu = 1 – 0,25 x 2/11 = 21/22 

  => con dị hợp 2 tính trạng = 0,5 x 21/22 = 47,73% 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>