AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự hình thành loài bằng con đường địa lí, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
  I. Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi của quần thể.
  II. Sự hình thành loài mới có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa.
  III. Cách li địa lí là nhân tố tăng cường sự phân hoá thành phần kiểu gen của các quần thể trong loài.
  IV. Phương thức hình thành loài này xảy ra ở cả động vật và thực vật.

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  I, Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi của quần thể. \( \to \) sai, CLTN không tạo ra kiểu gen.

  II, Sự hình thành loài mới có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa. \( \to \) đúng

  III, Cách li địa lí là nhân tố tăng cường sự phân hoá thành phần kiểu gen của các quần thể trong loài. \( \to \) đúng

  IV, Phương thức hình thành loài này xảy ra ở cả động vật và thực vật. \( \to \) đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>