AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho lai F1 với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ  con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.Cho cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai F2. Cho các cây F2  tự thụ, xác suất để chắc chắn không có sự phân tính: F3

  • A. 7/16 
  • B. 3/16 
  • C. 9/16 
  • D. 1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ \( \to \)tương tác bổ sung

  F1: 100% đỏ \( \to \) đỏ trội (A: đỏ; a: trắng)

  P: AA x aa \( \to \) F1: Aa F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn cho ra 4 loại tổ hợp ⇒ F1 dị hợp hai cặp gen AaBb (hoa đỏ). 

  AaBb × aabb ⇒ 3 trắng : 1 đỏ. Quy ước gen: A_B_ : hoa đỏ A_bb + aaB_ + aabb : hoa trắng

  F1 tự thụ: AaBb × AaBb KH: 9 đỏ : 7 trắng

  Muốn F3 không phân tính khi đem F2 tự thụ thì: F2 có KG đồng hợp

  AABB = 1/16

  AAbb = 1/16

  aaBB = 1/16

  aabb = 1/16

  \( \to \) tổng số = 1/4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>