YOMEDIA
ZUNIA12
 • Find the word which has a different stress pattern from the others

  Câu hỏi:

  Find the word which has a different stress pattern from the others: special, prepare, office, costume

  • A. special
  • B. prepare
  • C. office
  • D. costume

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

  Giải thích:

  A. special /ˈspeʃl/

  B. prepare /prɪˈpeə(r)/

  C. office /ˈɒfɪs/

  D. costume /ˈkɒstjuːm/

  Trọng âm đáp án B rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất.

  Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF