YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the word which has a different sound in the underlined part: cheaper, perfect, cinema, mother

  • A. cheaper
  • B. perfect
  • C. cinema
  • D. mother

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Phát âm “-e”

  Giải thích:

  A. cheaper /tʃiːpə(r)/

  B. perfect /ˈpɜːfɪkt/

  C. cinema /ˈsɪnəmɑː/

  D. mother /ˈmʌðə(r)/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /ɜː/, còn lại là /ə/.

  Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF