YOMEDIA
ZUNIA12
 • Find the word which has a different sound in the underlined part

  Câu hỏi:

  Find the word which has a different sound in the underlined part: subject, housesschool, forest

  • A. subject
  • B. houses
  • C. school
  • D. forest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Phát âm “-s”

  Giải thích:

  A. subject /ˈsʌbdʒekt/

  B. houses /ˈhaʊzɪz/

  C.  school /skuːl/

  D. forest /ˈfɒrɪst/

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON