YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the word which has a different stress pattern from the others: interesting, important, longitude, animal

  • A. interesting
  • B. important
  • C. longitude
  • D. animal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

  Giải thích:

  A. interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

  B. important /ɪmˈpɔːtnt/

  C. longitude /ˈlɒŋɡɪtjuːd/

  D. animal /ˈænɪml/

  Trọng âm đáp án B rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON