AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este X là dẫn xuất của benzen có công thức C9H8O2. X tác dụng được với dung dịch Br2 theo tỉ lệ 1:1. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được 1 muối và 1 xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

  • A. C6H5COOCH=CH2.
  • B. HCOOC6H4CH=CH2.
  • C. C6H5COOCH=CHCH3.
  • D. HCOOC(C6H5)=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X là HCOOC(C6H5)=CH2

  X + Br2  :  HCOOC(C6H5)=CH2 + Br2    → HCOOC(Br)(C6H5)-CH2Br

  X  + NaOH : HCOOC(C6H5) = CH2 + NaOH    HCOONa + C6H5-C(CH3)=O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>