YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp gồm hai este đều đơn chức, có 3 nguyên tố C, H, O. Lấy 0,25 mol hai este này phản ứng với 175ml dung dịch NaOH 2M đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 28,6 gam hai muối hữu cơ. Cho biết khối lượng muối này bằng 1,4655 lần khối lượng muối kia. Phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit là 27,58%. Xác định công thức cấu tạo của hai este.

  • A. CH3COOCH=CH2 và HCOOC6H5 
  • B. HCOOCH=CH2 và CH3COOC6H5
  • C. HCOOCH=CH-CH3 và HCOOC6H5
  • D. Kết quả khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Andehit no, mạch hở có CT: CnH2nO

  Mà %O = 27,58%

  =>   \(\frac{{16}}{{14n + 16}}\)= 0,2758   => n = 3 => andehit là CH3CH2CHO

  neste = 0,25 mol mà nNaOH = 0,35 mol phản ứng vừa đủ

  => Hỗn hợp chứa 1 este của phenol với số mol là 0,35 - 0,25 = 0,1 mol

  => Este còn lại có số mol là 0,15 mol

  Trong 28,6 g muối chứa \(\frac{{28,6}}{{1 + 1,4655}}\)  = 11,6 g muối này, và 28,6 - 11,6 = 17 g muối kia.

  +) TH1: muối của gốc axit là 11,6g , muối của phenol là 17 g

  => M muối gốc axit = \(\frac{{11,6}}{{0,25}}\) = 46,4 , loại

  +) TH2: Muối của gốc axit là 17 g , muối của phenol là 11,6 g

  => M muối của gốc axit =  \(\frac{{17}}{{0,25}}\)  = 68 (HCOONa)

       M muối phenol =  \(\frac{{11,6}}{{0,1}}\)= 116 (C6H5ONa)

  => Hai este là HCOOC6H5 và HCOOCH=CH-CH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON