AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho axit Salixylic (X) (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có H2SO4 đặc xúc tác thu được metyl Salixylat (Y) dùng làm thuốc giảm đau. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có muối Z. Công thức cấu tạo của Z là

  • A. o – NaOC6H4COOCH3.
  • B. o – HOC6H4COONa
  • C. o – NaOOCC6H4COONa
  • D. o – NaOC6H4COONa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  HOOC - C6H4 - OH + CH3OH → H3COOC - C6H4 - OH   + H2O

  Axit salyxylic                                       metyl salixylat

  H3COOC - C6H4 - OH + 2NaOH →   NaOOC - C6H4 - ONa + CH3OH + H2O

                                                       Z: oct - NaO - C6H4 - COONa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>