AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este X là dẫn xuất của benzen có công thức C9H8O2. X tác dụng được với dung dịch Br2 theo tỉ lệ 1:1. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, dư  thu được 2 muối và nước. Các muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 82. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  • A. HCOOC6H4CH=CH2.
  • B. CH2=CHCOOC6H5.
  • C. CH2=CHCOOC6H4CH3.
  • D. C2H5COOC6H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các muối đều có PTK > 82 => Gốc axit nhỏ nhất thỏa mãn chứa 3 C

  => Gốc rượu (phenol) còn lại chứa 6C => Không thể nhận nối đôi C=C

  => Gốc axit là CH2=CH-COOH

  Este là CH2=CH-COOC6H5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>