• Câu hỏi:

  Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác). Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT thu gọn của X có thể là

  • A. CH3COOCH3
  • B. CH3COOCH=CH2
  • C. C2H5COOCH=CH2     
  • D. HCOOCH=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  d X/O2 = 3,125 => MX = 100 => X là C5H8O2

  nC5H8O2\(\frac{{20}}{{100}}\)  = 0,2 mol => NaOH dư 0,3 - 0,2 = 0,1 mol

  Bã rắn gồm 0,1 mol NaOH và 0,2mol muối

  => 0,1. 40 + 0,2.Muối = 23,2 => M muối = 96 (C2H5COONa)

  => X là  C2H5COOCH=CH2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC