ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 11 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Biết rằng ba số x, y, z lập thành một cấp số nhân và ba số x, 2y, 3z lập thành một cấp số cộng. Tìm công bội của cấp số nhân.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Gọi q là công bội của cấp số nhân.

* Nếu x = 0 thì do x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân nên y = z = 0 và khi đó ba số x, 2y, 3z hiển nhiên lập thành một cấp số cộng. Vậy trong trường hợp này q tuỳ ý.

* Nếu \(x\neq 0\) thì theo giả thiết ta có:

\(\left\{\begin{matrix} y^2=xz\\ y=qx\\ 2y=\frac{x+3z}{2} \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=qx \ \ \ (1)\\ z=\frac{4y-x}{3} \ \ (2)\\ y^2=xz \ \ (3) \end{matrix}\right.\)

Thế (1), (2) vào (3) ta có:

\((qx)^2=x\left ( \frac{4.9x-x}{3} \right )\Leftrightarrow 3q^2x^2=x^2(4q-1)\)

\(\Leftrightarrow x^2(3q^2-4q+1)=0\)

\(\Leftrightarrow 3q^2-4q+1=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} q=1\\ q=\frac{1}{3} \end{matrix}\)

Vậy công bội của cấp số nhân là \(q=1,q=\frac{1}{3}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1