YOMEDIA

Bài tập 12 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 12 tr 157 SGK Đại số 10

Giá trị của biểu thức A là:

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{2{{\cos }^2}\frac{\pi }{8} - 1}}{{1 + 8{{\sin }^2}\frac{\pi }{8}{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\frac{\pi }{8}}}\\
{\rm{A}}{\rm{. - }}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\\
{\rm{B}}{\rm{.}} - \frac{{\sqrt 3 }}{4}\\
{\rm{C}}{\rm{. - }}\frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
{\rm{D}}{\rm{.}}\frac{{\sqrt 2 }}{4}
\end{array}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

\(\begin{array}{l}
\cos \frac{\pi }{4} = \cos 2\left( {\frac{\pi }{8}} \right) = 2{\cos ^2}\frac{\pi }{8} - 1 = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
8{\sin ^2}\frac{\pi }{8}.{\cos ^2}\frac{\pi }{8} = 2{\left( {2\sin \frac{\pi }{8}.\cos \frac{\pi }{8}} \right)^2} = 2{\sin ^2}\frac{\pi }{4} = 1\\
 \Rightarrow A = \frac{{\sqrt 2 }}{4}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 157 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA