YOMEDIA
NONE

Bài tập 59 trang 218 SGK Toán 10 NC

Bài tập 59 trang 218 SGK Toán 10 NC

Chứng minh rằng với mọi α, β, γ ta có:

\(\cos \left( {\alpha  + \beta } \right)\sin \left( {\alpha  - \beta } \right) + \cos \left( {\beta  + \gamma } \right)\sin \left( {\beta  - \gamma } \right) + \cos \left( {\gamma  + \alpha } \right)\sin \left( {\gamma  - \alpha } \right) = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos \left( {\alpha  + \beta } \right)\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)\\
 + \cos \left( {\beta  + \gamma } \right)\sin \left( {\beta  - \gamma } \right)\\
 + \cos \left( {\gamma  + \alpha } \right)\sin \left( {\gamma  - \alpha } \right)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = \frac{1}{2}\left( {\sin 2\alpha  - \sin 2\beta } \right)\\
 + \frac{1}{2}\left( {\sin 2\beta  - \sin 2\gamma } \right)\\
 + \frac{1}{2}\left( {\sin 2\gamma  - \sin 2\alpha } \right) = 0
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 218 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF