YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 69 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 69 sách GK Hóa lớp 8

Có những khí sau: N2, O2,Cl2, CO, SO2.

Hãy cho biết:

Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận xét: Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

dCL2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

* dN2/kk = 28 : 29 ≈ 0,965 (nhẹ hơn không khí 0,965 lần).

dO2/kk = 32 : 29 ≈ 1,10 (nặng hơn không khí 1,10 lần).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 69 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON