YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.1 trang 27 SBT Hóa học 8

Bài tập 20.1 trang 27 SBT Hóa học 8

Có những khí sau: N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hidro và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

c) Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn khí O2 bao nhiêu lần?

d) Khí nào là nặng nhất? Khi nào là nhẹ nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.1

a) Các khí nặng hơn không khí: O2, SO2, H2S.

- Khí oxi: dO2/kk = 32 : 29 = 1,1 lần

- Khí sunfuro: dSO2/kk = 64 : 29 = 2,2 lần

- Khí hidro sunfua: dH2S/kk = 34 : 29 = 1,17 lần

Các khí nhẹ hơn không khí là: N2, NH3; CH4.

- Khí nito: dN2/kk = 28 : 29 = 0,96 lần

- Khí amoniac: dNH3/kk = 17 : 29 = 0,58 lần

- Khí metan: dCH4/kk = 16 : 29 = 0,55 lần

b) dN2/H2 = 28 : 2 = 14. Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16. Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32. Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

dNH3/H2 = 17 : 2 = 8,5. Vậy khí NH3 nặng hơn khí H2 8,5 lần.

dH2S/H2 = 34 : 2 = 17. Vậy khí H2S nặng hơn khí H17 lần.

dCH4/H2 = 16 : 2 = 8. Vậy khí CH4 nặng hơn khí H2 8 lần.

c, dSO2/O2 = 64 : 32 = 2. Vậy khí SO2 nặng hơn O2 2 lần.

d) Trong các khí đã cho khí SO2 nặng nhất. Khí CH4 nhẹ nhất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.1 trang 27 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF