YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 69 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 69 sách GK Hóa lớp 8

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:

a) Đặt đứng bình?

b) Đặt ngược bình?

Giải thích việc làm này.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ta có:

\({d_{{H_2}/kk}} = \frac{{{M_{{H_2}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{2}{{29}} = 0,07\)

\({d_{{Cl_2}/kk}} = \frac{{{M_{{Cl_2}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{71}{{29}} = 2,45\)

\({d_{{CO_2}/kk}} = \frac{{{M_{{CO_2}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{44}{{29}} = 1,52\)

\({d_{{CH_4}/kk}} = \frac{{{M_{{CH_4}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{16}{{29}} = 0,55\)

Câu a: Khi đặt đứng bình ta sẽ thu được những chất khí nặng hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1) như khí clo (nặng hơn 2,45 lần), khí cacbon đioxit (1,52 lần).

Câu b: Khi đặt ngược bình ta sẽ thu được những chất nhẹ hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1) như khí hiđro (nhẹ hơn 0,07 lần), khí metan (nhẹ hơn 0,55 lần).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 69 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON